تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی نیمسال دوم1397

 

عنوان دوره

زمان دوره

محاسبات آسانسور برقی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی ایران 6303-1

هفته چهارم مهر

طراحی، بازرسی و آزمون موتورهای گیرلس و روملس

هفته سوم مهر

دوره جامع بازرسی و آزمون پله برقی

هفته دوم مهر

دوره سرویس و نگهداری پله برقی

هفته سوم آبان

بازرسی و آزمون خودروها و سیلندرهای CNG  بر اساس استاندارد 6792/9426/9747

هفته اول آذر

آشنایی  با  ایمنی بهداشت کار و محیط زیست HSE

هفته اول آبان

آشنایی با نظام آراستگی محیط کار  (5S)

10 مهر

دوره آشنایی با ساختار و شیوه نگارش بر اساس استاندارد ملی ایران
به شماره 5 و روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران

هفته چهارم دی

بازرسی مخازن تحت فشار مطابق با استاندارد ASME sec. VIII

هفته دوم آذر

مبانی پایپینگ

هفته چهارم آذر

اصول حفاظت کاتدی

هفته چهارم آبان